Annot and the chamber of the king

 

Danish version (english version below)

Fra Nice går der et lille tog, som kører langs Var floden ind i centeret af Cote d’Azur.  Det starter fra Gare des chemins de fer de Provence og det nåes nemmest ved at tage trammen til Liberation og gå ned langs boderne til Rue Clement Vernier. Efter et stykke kan man se stationen oppe til højre.

Toget består af to vogne og kører fra Nice til Digne-les-Bains. Som det fremgår af kortet nedenfor går turen langs med Var floden.  Der er rigtig mange stop på turen også flere end der fremgår af kort og køreplan.

 

 

Målet for turen er Annot, hvor jeg skal op og vandre blandt sandstensklipper og i skove med ægte kastanjetræer. Det er en længere tur end jeg umiddelbart tror, da jeg starter ud.

Jeg ankommer med toget til Annot med den sædvanlige franske forsinkelse på 15-20 minutter kl. 11.20 efter næsten 2 timers togtur og starter med at gå en tur ned i byen og få en kop kaffe og lidt proviant til turen.  Toget mod Nice går efter planen kl. 16.00, så jeg har lidt over fire timer til turen.

Annot er en lille fin middelalderby med smalle gade og små pladser. Jeg fandt et lille kaffested udenfor den ældre bydel, men der var kun kaffe og hvis jeg skulle have noget til skulle jeg gå til bageren.  Så da jeg havde drukket kaffe gik jeg over til bageren efter et baguette og en croissant.  Efter en tur rundt i den gamle by med et kig ind i den gamle kirke gik jeg tilbage mod stationen, hvor stien op ad bjergene startede.

Lige ved stationen er en lille tunnel under banen og så starter stien op der.

Der er ikke langt op, men det er forholdsvis stejlt og visse steder også ret smalt. Jeg har kun en lille rygsæk med, så det er ikke den sædvanlige vægt, jeg bærer rundt på.  Alligevel kommer jeg til at svede en hel del inden jeg er halvvejs. På et tidspunkt kommer jeg til et skilt, hvor jeg kan vælge den direkte (stejle vej) til Chambre du Roi eller den lange (lettere) vej gennem Jardin du Roi.

Jeg vælger at fortsætte op ad og kommer efter et stykke tid til to enorme stykker sandstensklipper, der står lænet mod hinanden. De er over 30 meter høje. Jeg har læst 100 meter, men det passer vist ikke.  Jeg kan gå igennem en portal, som de danner og inden i portalen er en mindre åbning, som man kan kravle ind ad.  Jeg kravler ind i et kammer, der hurtigt udvider sig. Her har man kunne gemme sig for fjender. Og i den anden ende er en åbning, hvor solen kan komme ind. Meget fascinerende og fuldstændig naturskabt.

Efter Kongekammeret går jeg videre op ad en smal sti langs en klippe med fald på mere end 900 meter, direkte ned. Der er god plads på stien og ingen fare. Efter dette stykke går jeg ind i skoven bagved og kommer til et sten shelter bygget ind i en sandstensklippe. Det er en gammel  “hytte” bygget ca. 400 år før vor tidsregning. Tog desværre ingen billeder, men her et link til et website.

Herfra gik jeg videre ind i skoven og kom til et skilt, som angav to ruter til Annot. Jeg tog den lange, men det skulle senere vise sig, at være en rute, der ikke var angivet på min app. Det var flot tur med masser af kastanje træer, klipper og flotte udsigter. På et tidspunkt checker jeg så mit interaktive kort på app’en og vurdere (fejlagtigt), at jeg hellere må gå tilbage, da jeg synes jeg er lidt langt væk fra Annot til at det kan være helt rigtigt. Så jeg lunter tilbage til skiltene og går ad den korte rute ned til Annot.

Havde jeg fortsat var jeg også kommet ned til Annot, men det kunne jeg ikke se på mit kort.

Nedstigningen var forholdsvis svær, mest fordi jeg ikke havde vandrestave med og fordi der var smattet flere steder. Ikke noget farligt, bare man tager det roligt og ser hvor man sætter fødderne.

Næsten nede ved byen ligger en fårefold og kort efter krydser man togbanen og kommer ned i den anden ende af byen.

Jeg var på station igen 15.30 og toget kom næsten til tiden. Mit franske er ikke helt på toppen endnu, men jeg fik mig en længere snak med en mand fra byen, der så vidt jeg kunne forstå, forsøgte at forklare mig, at der ikke kom et tog kl. 16.00 men først 19.15.  Men toget kom kl. 16.05 og var kun 20 minutter forsinket da vi nåede Nice kl. 18.05.

Husk at åbne billeder længere nede efter den engelske tekst.

English version

From Nice, a small train runs along the Var river into the center of the Cote d’Azur. It starts from Gare des Chemins de Provence, the  easiest way to get there is by taking the tram to Liberation and walking down the stalls to Rue Clement Vernier. After a while you can see the station at the top right.

The train consists of two cars and runs from Nice to Digne-les-Bains. As shown in the map below, the trail run along with the Var river. There are really many stops on the trip also more than shown in the map and official timetable.

The aim of the trip is Annot, where I climb up and walk among sandstone cliffs and in forests with real chestnut trees. It’s a longer trip than I immediately think when I start out.

I arrive by train to Annot with the usual French delay of 15-20 minutes at. 11.20 after almost 2 hours of train ride and start going for a walk down the city and have a cup of coffee and some bread for the trip. The train towards Nice goes according to plan at. 16.00, so I can spend more than four hours on the hike.

Annot is a small fine medieval town with narrow street and small places. I found a small coffee shop outside of the older town, but there was only coffee and if I needed anything, I should go to the baker. So when I had coffee I went over to the baker after a baguette and a croissant. After a trip around the old town with a look into the old church, I went back to the station where the path up the mountains started.

Just next to the station is a small tunnel under the track and then the path starts up there.

It is not far up, but it is relatively steep and in some places quite narrow. I have only one small backpack, so it’s not the usual weight I’m wearing. Nevertheless, I’m going to sweat a lot before I’m halfway. At one point I come to a sign where I can choose the direct (steep path) to Chambre du Roi or the long (easier) road through Jardin du Roi.

I choose to continue up and come after a while for two huge pieces of sandstone clippings leaning against each other. They are over 30 meters high. I have read 100 meters, but that cannot be right. I can go through a portal that they form and within the portal is a smaller opening where you can crawl inside. I crawl into a chamber and it expands quickly. Here you have been able to hide from enemies. And at the other end is an opening where the sun can enter. Very fascinating and completely made by nature.

After the Chamber of the King, I go on a narrow path along a rock with a fall of more than 900 meters, directly down. There is plenty of space on the trail and no danger. After this piece I go into the woods behind and come to a stone shelter built into a sandstone cliff. It is an old “cottage” built approx. 400 years BC. Unfortunately, no photos, but here a link to a website.

From here I went further into the woods and came to a sign indicating two routes to Annot. I took the long one, but it would later turn out to be a route that was not specified on my app. It was a great trip with lots of chestnut trees, cliffs and great views. At one point, I check my interactive card on the app and evaluate (mistakenly) that I’d rather go back because I think I’m a bit far away from Annot. And I do think it is the right direction. So I’m walking back to the signs and going down the short route down to Annot.

Had I continued, I had come down to Annot, but I could not see that on my card.

The descent was relatively difficult, mostly because I did not have hiking sticks with me and because there had been several smears. Not dangerous, just take it easy and see where you put your feet.

Almost down town is a sheepfire and shortly after crossing the train and coming down to the other end of the city.

I was at the station again at 15.30 and the train arrived almost on time. My French is not quite at the top yet, but I had a long talk with a man from town, as far as I could understand, trying to explain to me that there was no train at all. 16.00 but only 19.15. But the train arrived at. 16.05 and was only 20 minutes late when we reached Nice at. 18.05.

[gallery_bank type=”images” format=”masonry” title=”true” desc=”false” responsive=”true” display=”all” sort_by=”date” animation_effect=”bounce” album_title=”true” album_id=”56″]

 

Skriv et svar