A small hike to Eze village

Danish version / English version below

Endnu en lille tur ved Nice.  Denne gang fra Col de quartre Chemins øst for Nice eller nord for VilleFrance sur Mer. Jeg tog bus 84 til Col des Quatre Chemins og ruten starter faktisk lige på den anden side af vejen. Den samlede tur er kun 6-7 kilometer og kun med begrænsede vanskelige stigninger. Det meste af turen er på grusvej og asfalt. Det er dog en dejlig tur på nordsiden af et naturområde kaldet Parc Departemental de la Justice. Området ligger lige ovenover Villefranche sur Mer, Beaulieu-sur-Mer og Eze. Der er dog ikke udsigt mod syd men derimod mod bjergkæderne i nord, som er et rigtig flot syn her i november, hvor der er kommet sne på de høje bjerge

Jeg kan igen anbefale at downloade appen Outdoors gps France – IGN Maps, der leverer et kort i 1:25.000 direkte på telefonen.

Efter have vandret gennem området kommer jeg ud lige ved starten af Eze by, altså den del af byen, der ligger oppe på bjerget og faktisk ret langt oppe.  Så jeg fik fornøjelsen af at kunne kigge ned på middelalderbyen Eze Village, som man ellers kigger op på, når man ankommer med bus 82 fra Nice. Det er et virkeligt flot syn med havet i baggrunden.

Turen tog 1,5 time fra busstoppestedet til jeg stod ved foden af middelalderbyen. Jeg vandrede derefter op i byen, som er temmelig lukket på denne årstid, der var dog en enkelt restaurant, der var åben. Så jeg fik en dejlig frokost og så var det ned til bus 82 til Nice.

Se flere kommentarer sammen med billederne.

English version

Another nice hike in the area of Nice. This time from Col de Quartre Chemins east of Nice or north of Villefrance sur Mer. I took bus 84 to Col des Quatre Chemins and the route actually starts right on the other side of the road. The total trip is only 6-7 kilometers and only with limited difficult climbs. Most of the trip is on gravel road and asphalt. However, it is a nice trip on the north side of a nature area called Parc Departemental de la Justice. The area is just above Villefranche sur Mer, Beaulieu-sur-Mer and Eze. However, there is no view to the south, but on the other hand there is a great view to the mountain ranges in the north, which is a very nice sight here in November, where snow has fallen on the high mountains

I can recomend to download the Outdoors gps France – IGN Maps app, which supplies a 1: 25,000 card directly on the phone.

After walking through the area, I arrive right at the start of Eze town, that is, the part of the city that is situated on the mountain and actually quite far up. So I had the pleasure of looking down at the medieval town of Eze Village, which you normally are looking up on when you arrive by bus 82 from Nice. It’s a really nice sight with the ocean in the background.

The trip took 1.5 hours from the bus stop until I stood at the foot of the medieval city. I then walked up into town, where most of the stores and restaurants are closed at time of the season, though there was a single restaurant that was open. So I had a nice lunch and then it was down to bus 82 to Nice.

See more comments with the pictures.

Col des Quartre Chemins to Eze village

Annot and the chamber of the king

 

Danish version (english version below)

Fra Nice går der et lille tog, som kører langs Var floden ind i centeret af Cote d’Azur.  Det starter fra Gare des chemins de fer de Provence og det nåes nemmest ved at tage trammen til Liberation og gå ned langs boderne til Rue Clement Vernier. Efter et stykke kan man se stationen oppe til højre.

Toget består af to vogne og kører fra Nice til Digne-les-Bains. Som det fremgår af kortet nedenfor går turen langs med Var floden.  Der er rigtig mange stop på turen også flere end der fremgår af kort og køreplan.

 

 

Målet for turen er Annot, hvor jeg skal op og vandre blandt sandstensklipper og i skove med ægte kastanjetræer. Det er en længere tur end jeg umiddelbart tror, da jeg starter ud.

Jeg ankommer med toget til Annot med den sædvanlige franske forsinkelse på 15-20 minutter kl. 11.20 efter næsten 2 timers togtur og starter med at gå en tur ned i byen og få en kop kaffe og lidt proviant til turen.  Toget mod Nice går efter planen kl. 16.00, så jeg har lidt over fire timer til turen.

Annot er en lille fin middelalderby med smalle gade og små pladser. Jeg fandt et lille kaffested udenfor den ældre bydel, men der var kun kaffe og hvis jeg skulle have noget til skulle jeg gå til bageren.  Så da jeg havde drukket kaffe gik jeg over til bageren efter et baguette og en croissant.  Efter en tur rundt i den gamle by med et kig ind i den gamle kirke gik jeg tilbage mod stationen, hvor stien op ad bjergene startede.

Lige ved stationen er en lille tunnel under banen og så starter stien op der.

Der er ikke langt op, men det er forholdsvis stejlt og visse steder også ret smalt. Jeg har kun en lille rygsæk med, så det er ikke den sædvanlige vægt, jeg bærer rundt på.  Alligevel kommer jeg til at svede en hel del inden jeg er halvvejs. På et tidspunkt kommer jeg til et skilt, hvor jeg kan vælge den direkte (stejle vej) til Chambre du Roi eller den lange (lettere) vej gennem Jardin du Roi.

Jeg vælger at fortsætte op ad og kommer efter et stykke tid til to enorme stykker sandstensklipper, der står lænet mod hinanden. De er over 30 meter høje. Jeg har læst 100 meter, men det passer vist ikke.  Jeg kan gå igennem en portal, som de danner og inden i portalen er en mindre åbning, som man kan kravle ind ad.  Jeg kravler ind i et kammer, der hurtigt udvider sig. Her har man kunne gemme sig for fjender. Og i den anden ende er en åbning, hvor solen kan komme ind. Meget fascinerende og fuldstændig naturskabt.

Efter Kongekammeret går jeg videre op ad en smal sti langs en klippe med fald på mere end 900 meter, direkte ned. Der er god plads på stien og ingen fare. Efter dette stykke går jeg ind i skoven bagved og kommer til et sten shelter bygget ind i en sandstensklippe. Det er en gammel  “hytte” bygget ca. 400 år før vor tidsregning. Tog desværre ingen billeder, men her et link til et website.

Herfra gik jeg videre ind i skoven og kom til et skilt, som angav to ruter til Annot. Jeg tog den lange, men det skulle senere vise sig, at være en rute, der ikke var angivet på min app. Det var flot tur med masser af kastanje træer, klipper og flotte udsigter. På et tidspunkt checker jeg så mit interaktive kort på app’en og vurdere (fejlagtigt), at jeg hellere må gå tilbage, da jeg synes jeg er lidt langt væk fra Annot til at det kan være helt rigtigt. Så jeg lunter tilbage til skiltene og går ad den korte rute ned til Annot.

Havde jeg fortsat var jeg også kommet ned til Annot, men det kunne jeg ikke se på mit kort.

Nedstigningen var forholdsvis svær, mest fordi jeg ikke havde vandrestave med og fordi der var smattet flere steder. Ikke noget farligt, bare man tager det roligt og ser hvor man sætter fødderne.

Næsten nede ved byen ligger en fårefold og kort efter krydser man togbanen og kommer ned i den anden ende af byen.

Jeg var på station igen 15.30 og toget kom næsten til tiden. Mit franske er ikke helt på toppen endnu, men jeg fik mig en længere snak med en mand fra byen, der så vidt jeg kunne forstå, forsøgte at forklare mig, at der ikke kom et tog kl. 16.00 men først 19.15.  Men toget kom kl. 16.05 og var kun 20 minutter forsinket da vi nåede Nice kl. 18.05.

Husk at åbne billeder længere nede efter den engelske tekst.

English version

From Nice, a small train runs along the Var river into the center of the Cote d’Azur. It starts from Gare des Chemins de Provence, the  easiest way to get there is by taking the tram to Liberation and walking down the stalls to Rue Clement Vernier. After a while you can see the station at the top right.

The train consists of two cars and runs from Nice to Digne-les-Bains. As shown in the map below, the trail run along with the Var river. There are really many stops on the trip also more than shown in the map and official timetable.

The aim of the trip is Annot, where I climb up and walk among sandstone cliffs and in forests with real chestnut trees. It’s a longer trip than I immediately think when I start out.

I arrive by train to Annot with the usual French delay of 15-20 minutes at. 11.20 after almost 2 hours of train ride and start going for a walk down the city and have a cup of coffee and some bread for the trip. The train towards Nice goes according to plan at. 16.00, so I can spend more than four hours on the hike.

Annot is a small fine medieval town with narrow street and small places. I found a small coffee shop outside of the older town, but there was only coffee and if I needed anything, I should go to the baker. So when I had coffee I went over to the baker after a baguette and a croissant. After a trip around the old town with a look into the old church, I went back to the station where the path up the mountains started.

Just next to the station is a small tunnel under the track and then the path starts up there.

It is not far up, but it is relatively steep and in some places quite narrow. I have only one small backpack, so it’s not the usual weight I’m wearing. Nevertheless, I’m going to sweat a lot before I’m halfway. At one point I come to a sign where I can choose the direct (steep path) to Chambre du Roi or the long (easier) road through Jardin du Roi.

I choose to continue up and come after a while for two huge pieces of sandstone clippings leaning against each other. They are over 30 meters high. I have read 100 meters, but that cannot be right. I can go through a portal that they form and within the portal is a smaller opening where you can crawl inside. I crawl into a chamber and it expands quickly. Here you have been able to hide from enemies. And at the other end is an opening where the sun can enter. Very fascinating and completely made by nature.

After the Chamber of the King, I go on a narrow path along a rock with a fall of more than 900 meters, directly down. There is plenty of space on the trail and no danger. After this piece I go into the woods behind and come to a stone shelter built into a sandstone cliff. It is an old “cottage” built approx. 400 years BC. Unfortunately, no photos, but here a link to a website.

From here I went further into the woods and came to a sign indicating two routes to Annot. I took the long one, but it would later turn out to be a route that was not specified on my app. It was a great trip with lots of chestnut trees, cliffs and great views. At one point, I check my interactive card on the app and evaluate (mistakenly) that I’d rather go back because I think I’m a bit far away from Annot. And I do think it is the right direction. So I’m walking back to the signs and going down the short route down to Annot.

Had I continued, I had come down to Annot, but I could not see that on my card.

The descent was relatively difficult, mostly because I did not have hiking sticks with me and because there had been several smears. Not dangerous, just take it easy and see where you put your feet.

Almost down town is a sheepfire and shortly after crossing the train and coming down to the other end of the city.

I was at the station again at 15.30 and the train arrived almost on time. My French is not quite at the top yet, but I had a long talk with a man from town, as far as I could understand, trying to explain to me that there was no train at all. 16.00 but only 19.15. But the train arrived at. 16.05 and was only 20 minutes late when we reached Nice at. 18.05.

Annot and the sandstone cliffs

 

Nice and the start of Grand Randonnée 5

In Danish. English translation below.

Hvis du står nede på promenaden i Nice og kigger nordpå op mod  bjergene,  som omkredser byen. Kan du i forvejen forestille dig hvor smuk en udsigt der må være der oppe fra.

Hvis du tager trammen fra Masséna pladsen til stoppestedet ved Borriglione og går op ad Avenue Borriglione til Place Alexandre Medecin står du ved starten en af en de lange vandreruter i Frankrig, der kaldes Grand Randonnée eller blot GR. Det er GR5, der starter her og går hele vejen til Amsterdam.

Det er en heftig stigning gennem byen og jeg valgte at starte fra pladsen. Hurtigt kom jeg til Vieux Chemin de Gairaut, som går helt op til L’aire Saint Michel. Herfra gik jeg af Chemin de Chateaurenard ind i naturområdet og ud og op på bjergkammen.

Det er en stigning på næsten 800 meter fra startpunktet. Og der er rulle sten og høje trin det sidste stykke op. Når du først er oppe på bjerget er der selvfølgelig en fantastisk udsigt over området. Franskmændene går med deres børn i området. Så de må være vandt til det, men det er også en af franskmændenes ynglingsbeskæftigelser at vandre.

Jeg gik cirka 6 km ud og vendte så tilbage til byen. Og så går det ellers nedad. For mig knapt så anstrengende som turen op, men stadig kræver det lidt med rullesten og høje trin.

Bjergene er smukke i deres efterårsfarver på denne årstid og det var en rigtig dejlig tur.

Mere beskrivelse ved de enkelte billeder.

In English

If you are standing down on the promenade in Niceand are looking northwards towards the mountains that surround the city. You can imagine how beautiful a view it would be from up there.

If you take the tram from Masséna to the stop at Borriglione and go up Avenue Borriglione to Place Alexandre Medecin you are at the start of one of the long hiking routes in France called Grand Randonnée or just GR. It is GR5 that starts here and goes all the way to Amsterdam.

It’s a hefty climb through the city and I chose to start from the square. I quickly came to Vieux Chemin de Gairaut, which goes right up to L’aire Saint Michel. From there I went to Chemin de Chateaurenard into the nature area and out on the mountain crest.

It is an increase of almost 800 meters from the starting point. And there’s rolling stone and high steps the last piece up. Once you are up on the mountain there is of course a great view of the area. The French walk with their children in the area. So they must be used to it, but it is also one of the French’s favorite activities to walk.

I walked about 6 km and then returned to the city. And then it goes down. For me hardly as strenuous as the trip up, but still requires a little bit in the rolling stones and the high steps.

The mountains are beautiful in their autumn colors and it was a really nice trip.

More description connected to each image.

Grand Randonnée 5